ร่วมงานกับ รพ.หัวเฉียว

สมัครงาน, หางาน, โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอต้อนรับท่านสู่...โรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ เรามีความต้องการแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายงาน

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนโยบายการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่

 1. คุณภาพการรักษาพยาบาล โดยให้มีมาตรฐานและมีความทันสมัยสามารถรักษาโรคซับซ้อนได้
 2. การมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
 3. ความโปร่งใสในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการตรวจรักษาตามความจำเป็นของผู้ป่วย
 4. มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและครอบครัว
 5. กำหนดอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล

โรงพยาบาลหัวเฉียว มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำรายได้มาพัฒนาทางการแพทย์ ทั้งด้านเครื่องมือการแพทย์ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และมีโครงการเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือค่าฟอกไต โครงการอบรมให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโครงการให้ทุนการศึกษาและมีงานทำในกลุ่มนักเรียนยากจน เช่น ทุนพยาบาล เป็นต้น

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วย อย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายคือการให้การดูรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเสมือนเป็นญาติสนิท

พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค และให้การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องผู้ป่วยให้เลือกหลายประเภท โดยจัดให้เป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย

โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นโรงพยาบาลชั้นนำขนาด 380 เตียง ที่มิได้มุ่งแสวงหาผล กำไร (Non-Profit) ซึ่งเปิดให้บริการรักษาพยาบาลทุกสาขาการแพทย์ มานานกว่า 70 ปี เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
 1. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน
 3. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
 4. สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. ประกันสังคม
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. หอพัก (อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล)
 9. ชุดเครื่องแบบ
 10. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 11. สวัสดิการเยี่ยมไข้
 12. ส่วนลดคูปองอาหาร
 13. สหกรณ์ออมทรัพย์
 14. โครงการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ
 15. สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี
 16. มอบโล่เกียรติคุณและทองคำ
 17. ห้องสมุด
 18. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 19. กิจกรรมและงานรื่นเริงประจำปี เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่

ปัจจุบันโรงพยาบาลหัวเฉียว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ เรามีความต้องการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม


ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครประจำเดือน มีนาคม 2562
รับสมัครแพทย์ประจำ 17 อัตรา
รับสมัครพยาบาล และบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารงานโรงพยาบาล
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 • ความรู้เรื่องมาตรฐานทางโรงพยาบาล
 • มีความรู้เรื่องระบบเอกสารคุณภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • นำนโยบายจากทีมนำบริหารและทีมนำระบบต่างๆ สื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติ
 • กระตุ้นหน่วยงานและทีมต่าง ๆ ได้รู้จักตัวเอง ชี้แนะ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน และให้กำลังใจ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและทีมนำระดับกลางในการประเมินตนเองและการทำหน้าที่ของทีมพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ
 • เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพให้กับหน่วยงาน และทีมพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ
 • จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในงานปกติประจำ
 • ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ และนำไปส่งเสริมให้มีการใช้อย่างเหมาะสม
 • ควบคุม ดูแล ระบบเอกสารคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ประสานงานด้านโรงพยาบาลกลุ่ม Non-Profit สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และ External Team ต่าง ๆ เมื่อมีการเยี่ยมสำรวจมาตรฐาน
 • ค้นหา ติดตาม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 •  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 •  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีเป็นอย่างดี
 •  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการถ่ายภาพรังสีปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น  ถ่ายภาพรังสีทั่วไป
 • ถ่ายภาพการตรวจพิเศษด้วยสารทึบรังสี ปฏิบัติการตรวจและ
  ควบคุมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและ/หรือญาติผู้ป่วย เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนระหว่างและหลังการรับบริการรังสีการแพทย์
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อคิดเห็นด้านวิชาชีพแก่ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้รับบริการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเวชสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบข้อมูลและการรายงานสถิติทางด้านบริการทางการแพทย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลและให้รหัสโรค-รหัสหัตถการ
 • รายงานสถิติของโรงพยาบาลในด้านการบริการทางการแพทย์
 • จัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วย
 • ตรวจสอบการให้ และบันทึกรหัสโรค-รหัสหัตถการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดูและระบบเรียกเก็บเงิน UC ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • บันทึกข้อมูลการตายแบบ ท.ร. 4/1 ผ่านเว็บไซด์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านเวชระเบียน
 • นิเทศการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ความรู้ด้านเวชระเบียน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
 • มีสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์, เภสัชกรรมคลินิก
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติ
 • อายุ 18 - 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
คุณสมบัติ
 • อายุ 18 - 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานทันตกรรม
 • มีสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจให้พร้อมสำหรับการรับการรักษา
 • ช่วยงานทันตแพทย์ในขณะที่ให้การรักษาผู้ป่วยในห้องตรวจ เช่น ส่งเครื่องมือ ช่วยแพทย์เอ็กซเรย์ เทปูนพิมพ์ปาก เป็นต้น
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและชุดทำฟันให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • นำอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมไปดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • โทรศัพท์นัดผู้ป่วยล่วงหน้าและจัดลำดับการเข้าพบแพทย์
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและส่งต่อในการรับบริการตามแผนการรักษาต่อไป
 • สอนทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • เบิก-รับพัสดุ และควบคุมดูแลให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • แจ้งซ่อมและติดตามอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายในหน่วยงาน
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจรับสิ่งส่งตรวจต่างๆ ที่ส่งเข้ามาในแผนกห้องปฏิบัติการ
 • บันทึกข้อผิดพลาด ณ จุดรับสิ่งส่งตรวจ
 • เตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการวิเคราะห์เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอยู่ในการดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT-B 115 ชม.)
 • ผ่านการทดสอบเจ้าหน้าที่กู้ชีพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ขับรถพยาบาลรับ-ส่งผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
 • ตรวจสอบสภาพรถพยาบาลให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน และซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลเบื้องต้น
 • ดูแลและทำความสะอาดรถพยาบาลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
 • ประสานงานทางวิทยุสื่อสารขณะออกปฏิบัติงาน
 • ช่วยทีมงานในการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับและโอนสายโทรศัพท์ให้แก่ผู้รับบริการ
 • ประกาศเสียงตามสาย เช่น ประกาศตามแพทย์และบุคลากร ประกาศฉุกเฉิน ประกาศแจ้งข่าวสารหรือบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล เป็นต้น
 • บริการติดต่อโทรศัพท์สายนอกให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล เช่น ติดต่อ แพทย์ ญาติผู้ป่วยและโทรศัพท์ทางไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
 • ประสานงานแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุผิดปกติ มีสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบของเครื่อง อินเตอร์คอมและตู้สัญญาณแจ้งเหตุ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับและลงทะเบียนผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่
 • คัดกรองและจำแนกผู้ป่วยตามอาการและตามสิทธิของผู้ป่วย
 • ตรวจสอบการใช้สิทธิของผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 • เยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยพิเศษและหอผู้ป่วยหลังคลอด เพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดี
 • รับสั่งจองโล่สูติบัตร
 • รับสำรองที่นั่งในการจัดงานสัมมนาของโรงพยาบาล
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน-อังกฤษ หรือภาษาจีน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้มารับบริการที่เป็นชาวจีนและ ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ต้อนรับ ลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเบื้องต้น
 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน - อังกฤษ หรือ แปลภาษาจีน - อังกฤษ เป็นภาษาไทย
 • สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม/ออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์/นิเทศศิลป์
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Computer Graphic Design ได้แก่ illustrator , Photoshop , indesign
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล
 • ออกแบบและจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ งานสัมมนาวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ
 • ปฏิบัติงานทางด้านการถ่ายภาพ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพบุคลากรของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Cache , SQL
 • มีความรู้ทางด้านเว็บเทคโนโลยีและโปรแกรมบนระบบเว็บด้วยภาษา PHP,ASP,JAVA หรือภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ภาษา
 • สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม หรือ จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น Crystal Report, VB
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประมวลผลฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศรายงานต่างๆ
 • พัฒนาปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมและฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • คิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน แจ้งยอดค่าใช้จ่ายและติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 • อธิบายและชี้แจงค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียกเก็บให้ผู้ป่วยทราบ
 • ทวงถามค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยในกรณีที่พบความผิดพลาดในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 • ประสานงานในเรื่องค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น บริษัทคู่สัญญา มูลนิธิฯ เป็นต้น
 • ประเมินราคาผ่าตัดและประเมินราคาผู้ป่วย Refer
 • รับฝากทรัพย์สินผู้ป่วย
 • รับบริจาคเงินทั้งภายในและนอกสถานที่
 • ตรวจนับและนำส่งเงินจากตู้รับบริจาคและโทรศัพท์สาธารณะเข้าโรงพยาบาล
 • รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าบัตรพนักงาน ค่าชุดฟอร์มพนักงาน เป็นต้น
 • จำหน่ายบัตรซื้ออาหาร ในศูนย์อาหารของโรงพยาบาล
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการแพทย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิก วางบิลและออกใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ประเภทต่างๆ ค่าตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และติดตามทวงหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด
 • จัดทำเอกสารด้านการตั้งเบิกนอกเหนือเหมาจ่ายจากกองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่าฟอกไตสิทธิต่างๆ
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่งต่อ และคลินิกเครือข่าย ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม
 • รับวางบิล บันทึกตั้งหนี้และจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้การค้า
 • ทำเอกสารด้านการจ่ายเช็ค จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะเรื่องการพูดในที่ชุมชน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรม เพื่อประกอบการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา ขอบเขตของการฝึกอบรม และติดต่อวิทยากรในแต่ละหลักสูตรรวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในโรงพยาบาลตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานส่งพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานภายนอกโรงพยาบาล
 • ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในและหลักสูตรที่ส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกโรงพยาบาล
 • บันทึกและจัดทำรายงานข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานของพนักงาน
 • ทำสัญญาผูกพันตามเงื่อนไขสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงานของพนักงาน
 • ทำรายงานหลักสูตรและสรุปผลการฝึกอบบรมพนักงาน ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
 • ควบคุมกำกับการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาฝึกงาน
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่ขอเข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยหรือรายงาน
 • ให้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานการใช้สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
 • ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับพนักงาน เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ให้คำปรึกษากับพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน
 • ดำเนินการและทำรายงานผลสรุปการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
 • จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
 • ดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบวินัยในหมู่พนักงาน
 • รับและรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 - 35 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดจ่ายพัสดุให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้บริการด้วยระบบเข้าก่อน-ออกก่อน
 • จัดทำใบจัดหาพัสดุที่สำรองคลัง และจัดทำใบจัดหาพัสดุที่ไม่สำรองคลังตามใบขอเบิก
 • จัดเก็บพัสดุที่ผ่านการตรวจรับวางในสถานที่เก็บเฉพาะของพัสดุนั้นๆ
 • จัดทำทะเบียนพัสดุและตรวจเช็คพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.,ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,
 • อายุ 18 - 35 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
 • ควบคุมทดสอบและซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี , วุฒิม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ของกรมการขนส่งทางบก
 • มีความชำนาญการใช้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการขับรถยนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
 • ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล
 • ตรวจเช็ครถยนต์และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ทำรายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน
 • ทำความสะอาดรถยนต์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถทำอาหารไทย - จีน – ฝรั่ง
 • หน้าที่ดูแลอาหารให้แก่ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความควบคุมของนักกำหนดอาหาร
 • ประกอบอาหารตามที่ญาติผู้ป่วยต้องการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 48 ปี
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 • ค่าจ้าง 430.-บาท/วัน (รายได้ 12,000 -15,000.- บาท)
 • เบี้ยขยัน 400 - 500 ต่อเดือน และ เงินพิเศษ 2,000 บาท
 • ทำงาน 12 ชม./วัน
 • มีชุดฟอร์มให้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ม.6 และ ปวช.
 • ทำงาน 8 ชม./วัน
 • รายได้ขั้นต่ำ 10,500.- บาท ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา
 • ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
 • (ทำงานครบ 4 เดือน จะได้รับพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ)

หลักฐานการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

สมัครงานด้วยตัวเองหรือทางจดหมาย หรือ E-mail address : recruit@hc-hospital.com ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 (อาคารบริการใหม่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5410, 5411

ที่อยู่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 รถประจำทางที่ผ่าน 15 ,47, 48, 204, ปอ.204, ปอ.508,

Link สมัครงาน : https://goo.gl/forms/FUPLfmkra6AjZNh82

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด