ร่วมงานกับ รพ.หัวเฉียว

สมัครงาน, หางาน, โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอต้อนรับท่านสู่...โรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ เรามีความต้องการแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายงาน

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนโยบายการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่

 1. คุณภาพการรักษาพยาบาล โดยให้มีมาตรฐานและมีความทันสมัยสามารถรักษาโรคซับซ้อนได้
 2. การมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
 3. ความโปร่งใสในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการตรวจรักษาตามความจำเป็นของผู้ป่วย
 4. มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและครอบครัว
 5. กำหนดอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล

โรงพยาบาลหัวเฉียว มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำรายได้มาพัฒนาทางการแพทย์ ทั้งด้านเครื่องมือการแพทย์ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และมีโครงการเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือค่าฟอกไต โครงการอบรมให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโครงการให้ทุนการศึกษาและมีงานทำในกลุ่มนักเรียนยากจน เช่น ทุนพยาบาล เป็นต้น

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วย อย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายคือการให้การดูรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเสมือนเป็นญาติสนิท

พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค และให้การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องผู้ป่วยให้เลือกหลายประเภท โดยจัดให้เป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย

โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นโรงพยาบาลชั้นนำขนาด 380 เตียง ที่มิได้มุ่งแสวงหาผล กำไร (Non-Profit) ซึ่งเปิดให้บริการรักษาพยาบาลทุกสาขาการแพทย์ มานานกว่า 70 ปี เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
 1. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน
 3. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
 4. สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. ประกันสังคม
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. หอพัก (อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล)
 9. ชุดเครื่องแบบ
 10. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 11. สวัสดิการเยี่ยมไข้
 12. ส่วนลดคูปองอาหาร
 13. สหกรณ์ออมทรัพย์
 14. โครงการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ
 15. สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี
 16. มอบโล่เกียรติคุณและทองคำ
 17. ห้องสมุด
 18. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 19. กิจกรรมและงานรื่นเริงประจำปี เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่

ปัจจุบันโรงพยาบาลหัวเฉียว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ เรามีความต้องการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม


ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566
รับสมัครผู้บริหาร ดังนี้
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารงานโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารและกำหนดมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด ด้านลูกค้าสัมพันธ์ การลงทะเบียนและรับผู้ป่วยใน และการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
 • วางแผนการดำเนินงานและแนวปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของโรงพยาบาล
 • บริหารจัดการให้มีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการ
 • บริหารจัดการการใช้งบประมาณของฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้บริหารในด้านการเงิน - บัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการดำเนินงานและแนวปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน-บัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของโรงพยาบาล
 • จัดทำงบประมาณประจำปี งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลประกอบการจริงกับแผนงานทั้งภาพรวมบริษัทและของหน่วยงานย่อย เพื่อรายงานและนำเสนอแนวทางพัฒนาต่อผู้บริหาร รวมถึงประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
 • ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การปฏิบัติงานและฐานข้อมูลด้านการเงินการบัญชี รวมถึงภาษีอากรต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
 • ติดตามการรับ-จ่ายเงินกับบริษัทคู่ค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอของกิจการ
 • กำกับดูแลงานด้านการบัญชี การปิดบัญชีประจำงวดให้ถูกต้องและทันตามกำหนด
 • ควบคุมความเสี่ยงทางการเงินและบัญชี ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของโรงพยาบาลไม่ให้เกิดการสูญเสีย
 • บริหารจัดการให้มีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการ
 • บริหารจัดการการใช้งบประมาณของฝ่ายการเงิน-บัญชีให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • กำกับดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้บริหารในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือหลักสูตรอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • มีมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารงานบุคคล จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรให้กับผู้บริหาร
 • บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
 • ให้คำปรึกษาหรือแนะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ วางแผนงานเกี่ยวกับกำลังคน และกำหนดบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
 • วางแผนและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านระเบียบวินัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร พนักงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร
 • วางแผนการดำเนินงานและแนวปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของโรงพยาบาล
 • บริหารจัดการการใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รับสมัครพยาบาล และบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้บริหารในด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารและกำหนดมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด ด้านลูกค้าสัมพันธ์ การลงทะเบียนและรับผู้ป่วยใน และการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
 • วางแผนการดำเนินงานและแนวปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของโรงพยาบาล
 • บริหารจัดการให้มีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการ
 • บริหารจัดการการใช้งบประมาณของฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์หรือการบริการลูกค้า อย่างน้อย 8 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านการลงทะเบียน
 • ควบคุมดูแลการรับจองห้องพักผู้ป่วย ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ป่วย
 • บริหารจัดการงานด้านการให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าของโรงพยาบาล
 • ควบคุมดูแลการให้บริการลูกค้า ตอบข้อซักถามและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนงานและกำกับดูแลการให้บริการต่อโทรศัพท์ การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม
 • ดูแลการตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • จัดทำเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงาน
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี บัญชี หรือบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้บริหารในด้านการเงิน - บัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ปัญหาและวางนโยบายในงานด้านการเงินและบัญชี, งานจัดซื้อ, งานนิติการ, งานหน่วยเงินเดือน
 • วางแนวทางการตรวจสอบเอกสารการรับเงินและการนำเงินฝากธนาคารของแผนกการเงิน
 • ดูแลตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน ด้านเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายเป็นเช็ค และตรวจสอบเอกสารในการจ่ายเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย
 • ตรวจสอบการจัดทำ Cash Flow และการโอนเงินระหว่างธนาคาร ของโรงพยาบาล
 • จัดทำรายงานงบการเงินต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารงานโรงพยาบาล
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 • ความรู้เรื่องมาตรฐานทางโรงพยาบาล
 • มีความรู้เรื่องระบบเอกสารคุณภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • นำนโยบายจากทีมนำบริหารและทีมนำระบบต่างๆ สื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติ
 • กระตุ้นหน่วยงานและทีมต่างๆ ได้รู้จักตัวเอง ชี้แนะ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน และให้กำลังใจ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและทีมนำระดับกลางในการประเมินตนเองและการทำหน้าที่ของทีมพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ
 • เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพให้กับหน่วยงาน และทีมพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ
 • จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในงานปกติประจำ
 • ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ และนำไปส่งเสริมให้มีการใช้อย่างเหมาะสม
 • ควบคุม ดูแล ระบบเอกสารคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ประสานงานด้านโรงพยาบาลกลุ่ม Non-Profit สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และ External Team ต่าง ๆ เมื่อมีการเยี่ยมสำรวจมาตรฐาน
 • ค้นหา ติดตาม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดและอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการและกำกับดูแลงานทำความสะอาดพื้นที่ในโรงพยาบาลให้มีความสะอาดและพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วย
 • ควบคุมดูแลการจัดการขยะในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมและการป้องกัน การติดเชื้อ
 • ควบคุมและตรวจสอบสต๊อคผ้าในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่บริการให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
 • ให้ความรู้และสอนงานด้านการทำความสะอาดให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
 • มีความรู้เรื่องยาตามหลักทางเภสัชวิทยา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดการการเตรียมการจ่ายยา ได้แก่ การจัดการคลังเวชภัณฑ์ย่อย การแบ่งบรรจุล่วงหน้า เป็นต้น
 • จ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยาของแพทย์ และทดแทนยาในกรณีแพทย์สั่งยาเป็นชื่อการค้าอื่น
 • การตรวจสอบการจัดยาของเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ความเหมาะสมของการจ่ายยา และตัดสินใจ ดำเนินการจ่ายยาหรือปรึกษาแพทย์ผู้รักษา
 • ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย โดยประเมินความสามารถในการใช้ยาและปัญหาที่มักพบในการใช้ ยาด้วยตัวเองของผู้ป่วย รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
 • การจัดการข้อมูล ได้แก่ การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทางยา
 • การส่งต่อผู้ป่วย ได้แก่ ประเมินผู้ป่วยส่งกลับแพทย์
 • การบริหารความเสี่ยงในงานผู้ป่วยนอก เช่น ทราบระบบความเสี่ยงของงานที่ปฏิบัติ บันทึกและเก็บ ข้อมูลความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา วิเคราะห์ สรุปผล และให้ข้อเสนอในการป้องกันปัญหาความ คลาดเคลื่อนในการใช้ยา
 • ตรวจสอบจำนวนปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิดให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
 • ปฏิบัติงานให้คำแนะนำหรือปรึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย โดยมีการจัดทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย การ สอนการใช้ยาและให้ข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาการใช้ยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การแนะนำและแก้ปัญหา การใช้ยาที่เคยเกิดขึ้น เป็นต้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประมวลผลฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศรายงานต่างๆ
 • พัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมและฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลินิก โดยเฉพาะด้านอายุรกรรม-ศัลยกรรม
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานความเสี่ยงเชิงรุกให้เป็นไปตาม Action Plan
 • ประสานงานการจัดทำ Risk Profile ระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล
 • ประสานงานในการทำกิจกรรมคุณภาพอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
 • ติดตามสถิติและแนวโน้มเกี่ยวกับความถี่และความรุนแรงของอุบัติการณ์ในโรงพยาบาล
 • รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์เชิงลึกและกระจายข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตามรายงานอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 • ติดต่อประสานงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
 • ประสานงานในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเขียนรายงานอุบัติการณ์และงานบริหารความเสี่ยง
 • รักษาความลับของข้อมูลซึ่งได้มาระหว่างการทบทวน
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน-อังกฤษ หรือภาษาจีน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้มารับบริการที่เป็นชาวจีนและ ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ต้อนรับ ลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเบื้องต้น
 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน - อังกฤษ หรือ แปลภาษาจีน - อังกฤษ เป็นภาษาไทย
 • สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับและลงทะเบียนผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่
 • คัดกรองและจำแนกผู้ป่วยตามอาการและตามสิทธิของผู้ป่วย
 • ตรวจสอบการใช้สิทธิของผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 • เยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยพิเศษและหอผู้ป่วยหลังคลอด เพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดี
 • รับสั่งจองโล่สูติบัตร
 • รับสำรองที่นั่งในการจัดงานสัมมนาของโรงพยาบาล
 • รับทำบัตรสมาชิกโรงพยาบาลหัวเฉียว
 • รับจองห้องพักผู้ป่วยใน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 • รับแจ้งเกิดและแจ้งตายจากหอผู้ป่วย
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับและโอนสายโทรศัพท์ให้แก่ผู้รับบริการ
 • ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ประกาศเสียงตามสาย เช่น ประกาศตามแพทย์และบุคลากร ประกาศฉุกเฉิน ประกาศแจ้งข่าวสารหรือบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เป็นต้น
 • บริการติดต่อโทรศัพท์สายนอกให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล เช่น ติดต่อแพทย์
 • ญาติผู้ป่วยและโทรศัพท์ทางไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
 • เปิด-ปิดสวิตซ์โทรศัพท์ห้องผู้ป่วยพิเศษ
 • ประสานงานแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุผิดปกติ มีสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบของเครื่องอินเตอร์คอมและตู้สัญญาณแจ้งเหตุ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พบลูกค้ากลุ่มสถานประกอบการ เพื่อเสนอบริการของโรงพยาบาลและจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง การบริการ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น
 • จัดบริการตรวจสุขภาพกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตามแผนงานของฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
 • จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายใน
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระกับปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษราและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการเขียน Content หรือการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ เช่น Photoshop illustrator
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Online ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 • ออกแบบรูปภาพโฆษณาออนไลน์ เพื่อเผยแพร่และดูแลสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง Online ต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ประสานงานด้าน Online Marketing และตอบคำถามผู้รับบริการผ่านช่องทาง Online ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
 • เขียนบทความ Content ใน Website และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดจากการใช้สื่อออนไลน์ และจักทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์/นิเทศศิลป์/ออกแบบ Graphic Design
 • อายุ 22 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ผ่านงานทางด้าน Graphic Design มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านงานทางด้านการถ่ายภาพ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ออกแบบสื่อ Social Media เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ออกแบบจัดทำป้ายต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานทางด้านการถ่ายภาพนิ่งเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเช็ค จ่ายชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
 • ตรวจสอบเอกสารการนำส่งเงิน และการนำเงินฝากธนาคารจากแผนกการเงิน กับใบสรุปนำส่งเงินของแผนกบัญชีประจำทุกวัน
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรับเงินสด และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • คิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน แจ้งยอดค่าใช้จ่ายและติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 • อธิบายและชี้แจงค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียกเก็บให้ผู้ป่วยทราบ
 • ทวงถามค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยในกรณีที่พบความผิดพลาดในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 • ประสานงานในเรื่องค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น บริษัทคู่สัญญา มูลนิธิฯ เป็นต้น
 • ประเมินราคาผ่าตัดและประเมินราคาผู้ป่วย Refer
 • รับฝากทรัพย์สินผู้ป่วย
 • รับบริจาคเงินทั้งภายในและนอกสถานที่
 • ตรวจนับและนำส่งเงินจากตู้รับบริจาคและโทรศัพท์สาธารณะเข้าโรงพยาบาล
 • รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าบัตรพนักงาน ค่าชุดฟอร์มพนักงาน เป็นต้น
 • จำหน่ายบัตรซื้ออาหาร ในศูนย์อาหารของโรงพยาบาล
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • หัก/นำส่งรายการผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำรายงานสถิติข้อค่าตอบแทนนำเสนอผู้บริหาร
 • แก้ไขปัญหาและอุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขากิจกรรมบำบัด
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโภชนวิทยา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดและวางแผนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล
 • เฝ้าระวังด้านโภชนาการ คัดกรอง ติดตาม และประเมินภาวะโภชนาการ
 • ติดตามความก้าวหน้าในด้านโภชนพันธุศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ค้นคว้าทดลองและพัฒนาสูตรอาหารซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
 • ดูแลโภชนาการผู้ป่วยและจัดรายการอาหารสุขภาพ
 • ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยในเรื่องโภชนาการและอาหารบำบัดโรค
 • ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการรักษาฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยในเรื่องอาหาร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยาคลินิก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารและเข้าใจผู้เข้ารับการบำบัด
 • มีเทคนิคในด้านการฟัง เทคนิกการเจรจา การโน้มน้าวจิตใจ
 • สามารถให้คำแนะนำ ให้ความรู้ด้านการปรึกษาด้านครอบครัว
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำกับดูแลและรับผิดชอบงานธุรการทั้งหมดภายในหน่วยงาน
 • ตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก และงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบสัญญาบริษัทประกัน
 • ทำการนัดหมาย/และจัดตารางนัดหมาย การประชุมต่างๆ
 • เสนอหนังสือและส่งหนังสือสั่งการไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ภายนอกโรงพยาบาล
 • รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจรับ-ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
 • ควบคุมการตรวจวิเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ และแปลผลการตรวจให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ประสานงานกับฝ่ายการแพทย์ในการรายงานผลการวิเคราะห์
 • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน
 • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจริยธรรมองค์กร
 • ดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานอื่น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการบริหารโรงพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดีมาก (Excel, Word)
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสาร และจัดแฟ้มเสนองานให้แก่ผู้บริหาร
 • นัดและจัดเตรียมการประชุม
 • จัดพิมพ์รายงานและแจกจ่ายรายงานการประชุม
 • จัดระบบเอกสารสำนักงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอและหลังจากที่ผู้บริหารลงนามแล้ว
 • เวียนเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ต่อใบอนุญาตต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการบริหารโรงพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดีมาก (Excel, Word)
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสาร และจัดแฟ้มเสนองานให้แก่ผู้บริหาร
 • นัดและจัดเตรียมการประชุม
 • จัดพิมพ์รายงานและแจกจ่ายรายงานการประชุม
 • จัดระบบเอกสารสำนักงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอและหลังจากที่ผู้บริหารลงนามแล้ว
 • เวียนเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ต่อใบอนุญาตต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ปี หรือหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (NA) 6 เดือน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ช่วยนักกายภาพบำบัดในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด
 • เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการรักษาทางกายภาพบำบัด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยในระหว่างที่รับการรักษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจให้พร้อมสำหรับการรับการรักษา
 • ช่วยงานทันตแพทย์ในขณะที่ให้การรักษาผู้ป่วยในห้องตรวจ เช่น ส่งเครื่องมือ ช่วยแพทย์เอ็กซเรย์
 • เทปูนพิมพ์ปาก เป็นต้น
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและชุดทำฟันให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • นำอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมไปดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • รับนัดผู้ป่วยที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาด้านทันตกรรม
 • โทรศัพท์นัดผู้ป่วยล่วงหน้าและจัดลำดับการเข้าพบแพทย์
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและส่งต่อในการรับบริการตามแผนการรักษาต่อไป
 • อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เอง
 • สอนทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • พิมพ์งาน รับและส่งเอกสารภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสถิติต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นต้น
 • เบิก-รับพัสดุ และควบคุมดูแลให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • แจ้งซ่อมและติดตามอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมทำรายงานสรุป
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน)
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและรับแลกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้แล้ว
 • คัดแยกและล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
 • อบแห้งอุปกรณ์และเครื่องมือ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือบรรจุเข้าชุดเป็นหีบห่อ
 • จัดเรียงอุปกรณ์เครื่องมือเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและควบคุมกระบวนการนึ่ง
 • เก็บและจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือปลอดเชื้อ
 • ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • รับและส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้หอผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและทรวงอก
 • มีอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • มีใจรักบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวินิจฉัยทางหัวใจหัวใจและหลอดเลือดแบบไม่รุกล้ำภายในร่างกาย (EKG, Echocardiogram, Exercise, Holter moniter)
 • ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม (Heart Lung Machine) รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงความสมดุลของระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย ให้อยู่ในภาวะปกติในขณะที่ทำการผ่าตัด
 • ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจในขณะทำการผ่าตัด
 • ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางหัวใจ และทรวงอกก่อนการใช้รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำหัตถการ
 • ดำเนินการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และคอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดทำสถิติ และบริหารอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนอกรอบ และ Technician ในการสวนหลอดเลือดหัวใจ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักรังสีเทคนิคในการให้บริการผู้ป่วย เช่น การจัดท่า การเคลื่อนย้าย นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ทางรังสีไปให้บริการที่หอพักผู้ป่วย เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องเรียนร้อยแก่ผู้ป่วยในการเปลี่ยนชุด และจัดลำดับการเข้าตรวจ
 • ส่งใน Request X-ray ที่นักรังสีเทคนิคถ่ายภาพแล้วไปให้รังสีแพทย์แปลผล
 • เป็นผู้ป่วยนักรังสีเทคนิคในการตรวจสอบยาในรถพยาบาล และเซ็ทสำหรับตรวจพิเศษทางรังสีให้มีความพร้อมในการใช้งาน
 • เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการตรวจพิเศษทางรังสี
 • ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือละอุปกรณ์ทางรังสีชนิดต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานภายข้อกำหนดของความปลอดภัยของหน่วยงาน เช่น สร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในการให้บริการ วิถีปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อและควบคุมสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ การให้อุปกรณ์ ป้องกันรังสีเฉพาะบุคคล เป็นต้น
 • เก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 18 - 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
 • มีสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

32. แม่ครัว / ผู้ช่วยแม่ครัว
จำนวน หลายอัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถทำอาหารไทย - จีน – ฝรั่ง
 • หน้าที่ดูแลอาหารให้แก่ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความควบคุมของนักกำหนดอาหาร
 • ประกอบอาหารตามที่ญาติผู้ป่วยต้องการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.,ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,
 • อายุ 18 - 35 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
 • ควบคุมทดสอบและซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี , วุฒิม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลเบื้องต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เก็บถาดอาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
 • เก็บอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ที่ใช้งานประกอบอาหาร
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ที่ใช้งานในผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และในการประกอบอาหาร
 • ทำความสะอาดจุดงาน ที่ใช้งานในการทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ม.6 และ ปวช.
 • เบี้ยขยัน 400 - 500 ต่อเดือน และเงินพิเศษ 2,000 บาท
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

หลักฐานการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

สมัครงานด้วยตัวเองหรือทางจดหมาย หรือ E-mail address : recruit@hc-hospital.com ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 (อาคารบริการใหม่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5410, 5411

ที่อยู่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 รถประจำทางที่ผ่าน 15 ,47, 48, 204, ปอ.204, ปอ.508,

Link สมัครงานสำหรับแพทย์ : https://forms.gle/YDU9AGUkNmDzT8rR9
Link สมัครงาน : https://goo.gl/forms/FUPLfmkra6AjZNh82

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด