ยินดีต้อนรับสิทธิข้าราชการ

รักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ, สิทธิรักษาข้าราชการ, โรงพยาบาลหัวเฉียว การใช้สิทธิโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (สิทธิข้าราชการ)

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสำหรับสิทธิข้าราชการ เดิมข้าราชการจะใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน ได้ในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้นโดยชำระเงินเองทั้งหมดและเบิกคืนได้บางส่วนเท่านั้น


ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 กรมบัญชีกลางและสถานพยาบาลเอกชน ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยร่วม (DRGs)เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิเบิกราชการตาม กฎหมาย อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ สำหรับหลักเกณฑ์นั้นได้กำหนดเกี่ยวกับโรคที่จะเบิกจ่ายได้ต้องเป็นโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ไม่สามารถเบิกได้ ประกอบด้วย ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ส่วนเกิน อัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด, ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นหนึ่งในจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกของกรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน


สำหรับรายการโรค/หัตถการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ การผ่าตัดถุงน้ำดีและท่อน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก การผ่าตัดฝีข้างทวารหนัก การผ่าตัดเส้นเลือดขอด การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ การคลอด การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่ การผ่าตัดนิ่วไต การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ ฯลฯ

โรงพยาบาลหัวเฉียว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยสิทธิเบิกราชการ โดยโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิเบิกราชการและประสานงานกับกรมบัญชีกลาง


สำหรับค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ได้แก่

    1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ส่วนเกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
    2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee)
    3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา

กรมบัญชีกลางกำหนดให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ได้ตกลงไว้ โดยราคาดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองจากกรมบัญชีกลางแล้ว


  โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน ด้วยระบบ DRG   ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด