สมัครงานกับ รพ.หัวเฉียว

Welcome to Huachiew Hospital  ขอต้อนรับท่านสู่...โรงพยาบาลหัวเฉียวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่
  เรามีความต้องการแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตใจที่
ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม


โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายคือ
การให้การดูรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเสมือนเป็นญาติสนิท  พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้
ในการตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องผู้ป่วยให้เลือกหลายประเภท โดยจัดให้เป็นสัดส่วน
เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย

โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นโรงพยาบาลชั้นนำขนาด 450 เตียง ที่มิได้มุ่งแสวงหาผล
กำไร (Non-Profit) ซึ่งเปิดให้บริการรักษาพยาบาลทุกสาขาการแพทย์มานานกว่า 70 ปี
เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
..

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน

 วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน

 ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี

 สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา

 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 ประกันสังคม

 ตรวจสุขภาพประจำปี 

 หอพัก (อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล)

 ชุดเครื่องแบบ

 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา

 สวัสดิการเยี่ยมไข้

 ส่วนลดคูปองอาหาร

 สหกรณ์ออมทรัพย์

 โครงการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ

 สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี มอบโล่เกียรติคุณและทองคำ

 ห้องสมุด

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

 กิจกรรมและงานรื่นเริงประจำปี เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่


ปัจจุบันโรงพยาบาลหัวเฉียว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ เรามีความต้องการ
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตำแหน่งงานที่ต้องการ ประจำเดือน
มิถุนายน 2560

รับสมัครแพทย์ประจำ  16  อัตรา   ดังนี้
1.  อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง
2.  อายุรแพทย์โรคปอดและทางเดินหายใจ
3.  อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
4.  อายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ
5.  อายุรแพทย์โรคไต
6.  สูติแพทย์
7.  ศัลยแพทย์ทั่วไป
8.  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
9.  วิสัญญีแพทย์ 
10. ทันตแพทย์ทั่วไป
11. ทันตกรรมเด็ก
12. ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก
13. ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากแม็กซิลโลเฟเชี่ยล
14. กุมารแพทย์
15. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
16. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป


2  อัตรา
2  อัตรา
2  อัตรา
2  อัตรา
2  อัตรา
2  อัตรา
2  อัตรา
2  อัตรา
5  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา

1  อัตรา
1  อัตรารับสมัครพยาบาล และบุคลากร
  หลายอัตรา  ดังนี้

1.   หัวหน้าแผนกศูนย์รังสีวิทยา  1  อัตรา
     
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค  
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี และ/หรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสี

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานภายในแผนกศูนย์รังสีวิทยาให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล
 • กำกับดูแลการทำงานของนักรังสีเทคนิคให้ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ควบคุมดูแลการใช้เครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์
  การแพทย์ และกองปรมาณูเพื่อสันติ
 • บริหารจัดการให้เกิดการบริการที่มีความปลอดภัย เช่น สร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้มีความปลอดภัย
  ในการให้บริการ วิธีปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อและการควบคุมสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ
  การใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเฉพาะบุคคล เป็นต้น

2.  พยาบาลประสานงานความเสี่ยง 1 อัตรา

 • มีประสบการณ์ด้านงานหอผู้ป่วยในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล

3.  ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี  หลายอัตรา

 • อายุ 18 - 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ

4.  นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา             
      คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค  
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการถ่ายภาพรังสีปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ถ่ายภาพรังสีทั่วไป ถ่ายภาพการตรวจพิเศษด้วยสารทึบรังสี ปฏิบัติการตรวจและควบคุมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย และ/หรือญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน ระหว่าง และหลังการรับบริการรังสีการแพทย์
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อคิดเห็นด้านวิชาชีพแก่ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้รับบริการ

5.  เภสัชกร OPD / IPD / ผลิตยาฯ  หลายอัตรา

 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์, เภสัชกรรมคลินิก
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว

6.  เทคนิคการแพทย์  4  อัตรา
    
  คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการตรวจวิเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ และแปลผลการตรวจให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ประสานงานกับฝ่ายการแพทย์ในการรายงานผลการวิเคราะห์
 • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน
 • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจริยธรรมองค์กร
 • ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานอื่น

7.  ผู้ช่วยทันตแพทย์  4  อัตรา
    
  คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานทันตกรรม
 • มีสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจให้พร้อมสำหรับการรับการรักษา
 • ช่วยงานทันตแพทย์ในขณะที่ให้การรักษาผู้ป่วยในห้องตรวจ เช่น ส่งเครื่องมือ ช่วยแพทย์เอ็กซเรย์
  เทปูนพิมพ์ปาก เป็นต้น
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและชุดทำฟันให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • นำอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมไปดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • โทรศัพท์นัดผู้ป่วยล่วงหน้าและจัดลำดับการเข้าพบแพทย์
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและส่งต่อในการรับบริการตามแผนการรักษาต่อไป
 • สอนทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • เบิก-รับพัสดุ และควบคุมดูแลให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • แจ้งซ่อมและติดตามอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมทำรายงานสรุป

8.  เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม  2  อัตรา
    
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษา
 • หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน สามารถอ่านชื่อยาภาษาอังกฤษได้
 • สามารถพิมพ์งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเภสัชกรในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล  
 • สุ่มข้อมูลตรวจเช็คจำนวนยาคงเหลือ (ยอดจริง) กับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 • เตรียมวัสดุอื่น ๆ ให้พร้อมใช้ เช่น ซองใส่ยา ช้อนชา ถุงใส่ยาผู้ป่วย
 • จัดเตรียมแบ่งบรรจุยาเม็ด (pre-pack) ยาครีม ยาน้ำ สารเคมี ให้พร้อมใช้
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานที่ขอเบิก
 • รับแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุให้กับหน่วยที่ขอเบิกยาและเวชภัณฑ์
 • เก็บข้อมูลการบันทึกการแพ้ยา/ไม่แพ้ของแพทย์เป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพรพ.

9.  เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน  1  อัตรา
    
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B หลักสูตร 110 ชั่วโมง)     
 • ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ  (ACLS)
 • ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถพยาบาล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ช่วยพยาบาลหัวหน้าทีมในการให้ความช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
 • และนำส่งโรงพยาบาล
 • ช่วยพยาบาลหัวหน้าทีมประเมินและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ นำส่งโรงพยาบาล
 • ประสานงานทางวิทยุสื่อสารขณะออกปฏิบัติงาน
 • จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถพยาบาลภายในหน่วยงาน
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายวิทยุต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ
  ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

10.  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์  1  อัตรา
      คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของโรงพยาบาล
 • ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอกโรงพยาบาล เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
 • ควบคุมดูแลการจัดทำรายการวิทยุสารานุกรมสุขภาพ
 • ควบคุมดูแลการจัดทำจุลสารหัวเฉียวยุคใหม่และอินไซด์หัวเฉียว
  รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการแพทย์

11.  เจ้าหน้าที่บัญชี หลายอัตรา
       คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบัญชี

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลบัญชีด้าน GL  AP และ AR
 • รับวางบิลและจ่ายเช็คเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ทำเอกสารด้านการจ่ายเช็ค จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ตรวจสอบเอกสารการนำส่งเงินและการนำเงินฝากธนาคารจากแผนกการเงิน ประจำทุกวัน
 • สามารถลงรหัสบัญชีได้และบันทึกบัญชีได้
 • สามารถทำรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารได้
 • จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกลูกหนี้ประกันชีวิต ลูกหนี้คู่สัญญา และออกใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ AR Ageing ประจำเดือน

12.  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  1  อัตรา
       คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา
  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 • มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรม เพื่อประกอบการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา ขอบเขตของการฝึกอบรม และติดต่อวิทยากรในแต่ละหลักสูตร
 • รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในโรงพยาบาลตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานส่งพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานภายนอกโรงพยาบาล
 • ทำรายงานหลักสูตรและสรุปผลการฝึกอบบรมพนักงาน ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตาม
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
 • ให้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์

13.  โปรแกรมเมอร์ 3  อัตรา
       คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุชนิดต่างๆได้แก่ Cache , SQL
 • มีความรู้ทางด้านเว็บเทคโนโลยีและโปรแกรมบนระบบเว็บด้วยภาษา PHP,ASP,JAVA
  หรือภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ภาษา
 • สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม หรือ จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น Crystal Report, VB

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประมวลผลฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาและจัดทำ
  ข้อมูลสารสนเทศ รายงานต่าง ๆ
 • พัฒนาปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมและฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล
  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

14. ล่ามจีน-อังกฤษ  หลายอัตรา
     
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้มารับบริการที่เป็นชาวจีนและ
 • ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ต้อนรับ ลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเบื้องต้น
 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน - อังกฤษ  หรือ  แปลภาษาจีน - อังกฤษ เป็นภาษาไทย
 • สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15.  เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์  1  อัตรา
       คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับและโอนสายโทรศัพท์ให้แก่ผู้รับบริการ
 • ประกาศเสียงตามสาย เช่น ประกาศตามแพทย์และบุคลากร ประกาศฉุกเฉิน ประกาศแจ้งข่าวสาร
  หรือบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เป็นต้น
 • บริการติดต่อโทรศัพท์สายนอกให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล เช่น ติดต่อแพทย์ญาติผู้ป่วย
  และโทรศัพท์ทางไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
 • ประสานงานแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุผิดปกติ มีสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบของเครื่องอินเตอร์คอม
  และตู้สัญญาณแจ้งเหตุ

16.  เจ้าหน้าที่การตลาด  4  อัตรา
      
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พบลูกค้ากลุ่มสถานประกอบการ เพื่อเสนอบริการของโรงพยาบาลและจัดทำสัญญา
  หรือข้อตกลงการบริการ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น
 • จัดบริการตรวจสุขภาพกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตามแผนงานของฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

17.  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์รังสีวิทยา  1  อัตรา
      
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับ ลงทะเบียน และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการตรวจทางรังสี
 • นัดหมายผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจ
 • ทำงานร่วมกับรังสีแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วยตรวจอัลตราซาวด์

19.  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องปฏิบัติการ  1  อัตรา
      
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ
 • บันทึกข้อผิดพลาด ณ จุดรับสิ่งส่งตรวจ และทำสถิติการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
 • ตรวจสอบการเบิก - รับพัสดุภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

19.  ช่างเครื่องมือแพทย์  1  อัตรา
       คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์  อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในความพร้อมใช้งาน
 • จัดซื้อและจัดหาอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายในการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์
 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเครื่องมือแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
 • สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

20.  ช่างซ่อมบำรุง   หลายอัตรา
       คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.,ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 18 - 35 ปี

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
 • ควบคุมทดสอบและซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21.  เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล  1  อัตรา
      
คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B หลักสูตร 110 ชั่วโมง)     
 • ผ่านการทดสอบเจ้าหน้าที่กู้ชีพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถพยาบาลรับ-ส่งผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
 • ตรวจสอบสภาพรถพยาบาลให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน และซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลเบื้องต้น
 • ดูแลและทำความสะอาดรถพยาบาลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
 • ประสานงานทางวิทยุสื่อสารขณะออกปฏิบัติงาน
 • ช่วยทีมงานในการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

22.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  1  อัตรา

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี , วุฒิม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

23.  แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว  หลายอัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถทำอาหารไทย - จีน - ฝรั่ง
 • หน้าที่ดูแลอาหารให้แก่ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความควบคุมของนักกำหนดอาหาร
 • ประกอบอาหารตามที่ญาติผู้ป่วยต้องการ

24.  เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร หลายอัตรา

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่  18  ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

25.  แม่บ้าน (รายวัน) หลายอัตรา

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน  48 ปี
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 • ค่าจ้าง 420.-บาท/วัน รายได้ 12,000 -15,000.- บาท
 • เบี้ยขยัน 400-2,000 บาท/เดือน
 • ทำงาน 12 ชม./วัน
 • มีชุดฟอร์มให้

26.  เวรเปล (รายวัน) หลายอัตรา

 • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิม.6และปวช.
 • ทำงาน 8 ชม./วัน
 • รายได้ขั้นต่ำ 10,500.- บาท ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา
 • ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
  (ทำงานครบ 1 ปี ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุ)


หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

สมัครงานด้วยตัวเอง
หรือทางจดหมาย หรือ
E-mail address : recruit@hc-hospital.com

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  (อาคารใหม่)
คุณธันย์นรีย์ สิทธิโภชน์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 0-2223-1351 ต่อ  5410, 5411
ที่อยู่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204, ปอ.8, ปอ.204
E-mail address : recruit@hc-hospital.com
  แผนที่โรงพยาบาลฯขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน