โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน..ฟรี

เบาหวานป้องกันได้...คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน
เข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี...


เนื้อหาที่จัดอบรม
   1. ความรู้ทั่วไป
   2. ภาวะแทรกซ้อน
   3. ยา
   4. อาหาร
   5. การออกกำลังกายและการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

  

  

  สอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์เบาหวาน รพ.หัวเฉียว ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 , 3404


ผู้ป่วยเบาหวาน ควรได้รับการตรวจอะไรบ้างในรอบ 1 ปี ?
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้น เมื่อมาพบแพทย์นอกจากจะได้รับการตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดยังสมควรได้รับการตรวจสิ่งต่างๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการค้นหาโรคร่วม (เช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน)  และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
แทรกซ้อนต่างๆ ให้ครอบคลุมก่อนที่จะมีอาการออกมาให้เห็น สามารถให้การรักษาได้ทันเวลา

ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับอีก 3 สถาบันที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับ
โรคเบาหวาน โดยกำหนดให้มีการตรวจสิ่งต่างๆในรอบ 1 ปี ดังนี้

  ชั่งน้ำหนักตัว วัดความดันโลหิต และตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกครั้งที่พบแพทย์
    (ระดับน้ำตาลขณะอดอาหารและ / หรือหลังอาหาร)
  ประเมินและทบทวนการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยา (ถ้ามี)
  ตรวจค่าน้ำตาลสะสม (HbA1c) อย่างน้อยปีละครั้ง
  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipids profile) ถ้าครั้งแรกปกติ ควรตรวจซ้ำปีละครั้ง
  ตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อยปีละครั้ง
  ตรวจตาปีละครั้ง
  ตรวจปัสสาวะ และไข่ขาวในปัสสาวะ ปีละ 1 ครั้ง

นอกจากการตรวจตามาตรฐานดังกล่าวแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจมีข้อบ่งชี้ในการตรวจสิ่งอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  การเอ็กซเรย์ปอด
  การทำงานของตับ
  การทำงานของไต
  การตรวจความสมบูรณ์ของหลอดเลือด (CAVI)


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน