กิจกรรมเพื่อสังคม : โครงการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

 

โครงการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำวัน การอบรมแบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับสูง  ในระยะแรกกำหนดจัดอบรมในระดับ
ต้น เพื่อเป็นพื้นฐานก่อน  และมีแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องในระดับสูง ขึ้นต่อไปรวมทั้งการขยายกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  เช่น  กลุ่มผู้ป่วย  ครอบครัวผู้ป่วย  และผู้สนใจทั่วไป

 


  ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน